ธงชาติ

posted on 01 Aug 2011 19:24 by cannonbolt-gun in Flag

          ธงชาติ คือธงที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของประเทศและดินแดนต่างๆ ปกติแล้วรัฐบาลของประเทศต่างๆ ย่อมเป็นผู้กำหนดแบบธงชาติและข้อบังคับการใช้ธงชาติ หากแต่พลเมืองในแต่ละประเทศก็สามารถใช้ธงชาติในดินแดนของตนเองได้เช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับข้อบังคับการใช้ธงตามที่รัฐบาลกำหนดไว้

          ธงชาตินิยมใช้ชักตามสถานที่ต่างๆ ทั้งของเอกชนและของรัฐ เช่น โรงเรียน และศาลาว่าการเมือง แต่ในบางประเทศ ได้มีข้อกำหนดการใช้ธงชาติว่าจะชักอยู่บนอาคารอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาคารทางทหารได้ในวันที่กำหนดให้ชักธงบางวันเท่านั้น

          ตามหลักสากล นิยมแบ่งลักษณะการใช้ธงชาติออกเป็น 3 ประเภทสำหรับใช้บนแผ่นดิน และอีก 3 ประเภทสำหรับใช้ในภาคพื้นทะเล แม้ว่าหลายประเทศมักจะใช้ธงชาติเพียงแบบเดียวในการใช้ธงหลายๆ ลักษณะ และบางทีก็ใช้ธงชาติในหน้าที่ทั้ง 6 ประเภทก็ตาม                                                                    ธงชาติประจำประเทศต่างๆ ธงชาติสำหรับใช้บนแผ่นดิน 

 

         ธงชาติสำหรับใช้บนแผ่นดิน มี 3 ประเภท คือ

  • ธงพลเรือน หรือ ธงราษฎร (FIAV 100000.svg)
  • ธงราชการ หรือ ธงรัฐบาล (FIAV 010000.svg)
  • ธงกองทัพ หรือ ธงราชการทหาร (FIAV 001000.svg)

            ธงราษฎรนั้นสามารถใช้ได้โดยทั่วไปโดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเกี่ยวกับธงที่รัฐบาลบังคับใช้ ขณะที่ธงราชการจะมีการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ใช้ในราชการเท่านั้น เช่นเดียวธงรบ ซึ่งกำหนดเฉพาะให้ใช้แต่เพียงในหน่วยงานต่างๆ ทางทหารเช่น กองทัพ เป็นต้น

             ในทางปฏิบัติ หลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร มักจะใช้ธงเดียวกันในลักษณะการใช้ธงชาติ ทั้ง 3 ประเภทข้างต้น โดยใช้สัญลักษณ์ทางด้านวิชาการศึกษาธง (Vexillology) อธิบายหน้าที่ของธงดังรูป (FIAV 111000.svg) อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบลาตินอเมริกา จะแบ่งธงชาติออกเป็นธงราษฎรและธงราชการอย่างชัดเจน ธงราษฎรส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเป็นธงราชการอย่างง่าย กล่าวคือ ธงราชการมักจะบรรจุภาพตราแผ่นดินไว้ในธง แต่ในธงราษฎรจะไม่ปรากฏเครื่องหมายข้างตัน

               มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่จะกำหนดลักษณะธงทหารให้แตกต่างจากธงราชการอย่างชัดเจน

 ธงประจำกองกำลังปัองกันตนเองภาคพื้นดิน (ธงทหาร) ของประเทศญี่ปุ่น

ธงชาติสำหรับใช้ในภาคพื้นทะเล

             หลายประเทศกำหนดให้มีธงชาติแบบพิเศษสำหรับใช้ในทะเล เรียกว่า ธงเดินเรือ (ensign) ธงนี้แบ่งออกเป็น 3 ชนิดเช่นกัน คือ

  • ธงเรือราษฎร์ หรือ ธงเรือพาณิชย์ (FIAV 000100.svg) สำหรับใช้ชักบนเรือเอกชน
  • ธงเรือราชการ หรือ ธงเรือหลวง (FIAV 000010.svg) สำหรับใช้ชักบนเรือของรัฐบาล
  • ธงนาวี หรือ ธงเรือรบ (FIAV 000001.svg) (ธงทหารเรือเรียกอีกอย่างว่า ธงราชนาวี หรือ ธงรัฐนาวี) สำหรับใช้ชักบนเรือรบและใช้เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือต่างๆ โดยทั่วไป

            ธงเดินเรือเหล่านี้จะชักขึ้นบนเสาสำหรับชักธงเดินเรือที่เสาท้ายหรือที่เสาก๊าฟฟ์ในเวลาที่ไม่ได้ผูกเรือหรือทอดสมอเรือ เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทั้งสองตำแหน่งกล่าวเป็นตำแหน่งที่เด่นที่สุดในเรือ แม้ว่าเสากระโดงเรือจะเป็นเสาเรือที่สูงกว่าเสาอื่นๆ ก็ตาม สำหรับเรือที่ไม่มีเสาก๊าฟฟ์ ธงเดินเรืออาจจะใช้ชักขึ้นที่ปลายแขนเสากระโดงเรือก็ได้ นอกจากนี้ธงชาติดังกล่าวยังสามารถใช้ได้ที่เครื่องบินและยานพาหนะที่สำคัญของทางราชการตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

            ประเทศต่างๆ ส่วนมากใช้ธงชาติเป็นธงเดินเรือในขณะเดียวกัน ดังรูป (FIAV 000111.svg) แต่ธงเดินเรือในบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับธงชาติ แต่อาจมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย เช่น กำหนดสัดส่วนธงให้ต่างออกไป เป็นต้น มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่กำหนดให้มีธงเดินเรือแยกจากธงชาติออกมาโดยเฉพาะ เช่น สหราชอาณาจักร ซึ่งมีการใช้ธงเดินเรือถึง 3 ชนิด สำหรับจำแนกประเภทเรือ ได้แก่ ธงเดินเรือสีแดง สำหรับเรือของประชาชนทั่วไป ธงเดินเรือสีขาว สำหรับใช้เป็นธงราชนาวี และธงเดินเรือสีน้ำเงิน สำหรับเรือของรัฐบาลที่ไม่ได้สังกัดราชนาวีอังกฤษ

 
ธงราชนาวีไทย
 
ธงที่มีความคล้ายคลึงกัน
 
             แม้ว่าธงชาติจะมีความหมายเป็นสัญลักษณ์ชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะก็ตาม แต่เป็นไปได้ที่หลายประเทศจะมีธงชาติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน
 
ดูได้ที่นี่
 
 
 
               ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นไปได้ว่าธงที่ประเทศใดประเทศหนึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันจะไปคล้ายกับธงของประเทศอื่นๆ ที่เคยใช้มาก่อนในประวัติศาสตร์ อาทิ ธงชาติแอลเบเนียคือธงรบของอาณาจักรโรมันตะวันออกหรืออาณาจักรไบเซนไทน์ในอดีต เป็นต้น
 
เกร็ดเกี่ยวกับธงชาติ
ธงชาติเดนมาร์ก เป็นธงราชการที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน
 
 
ธงชาติเนปาล เป็นธงชาติเพียงธงเดียวในโลกที่ไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม
 
 
ธงชาติสกอตแลนด์ เป็นธงชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังเป็นธงที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจุดเริ่มต้นของการใช้ธงนี้สามารถนับย้อนหลังไปได้ถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9
 

ธงชาติสวิตเซอร์แลนด์ และธงชาตินครรัฐวาติกัน เป็นธงที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

        
 

   ธงชาติสวิตเซอร์แลนด์          ธงชาตินครรัฐวาติกัน

ลักษณะพิเศษของธงชาติฟิลิปปินส์ คือ เมื่อชักธงกลับด้านเอาแถบสีแดงขึ้นข้างบนแทนแถบสีน้ำเงิน หมายความว่าประเทศฟิลิปปินส์อยูในภาวะสงคราม
 

  

                     ธงชาติฟิลิปปินส์(ปกติ)                                  ธงชาติฟิลิปปินส์(ในภาวะสงคราม)

 

สีต่างๆ ที่นิยมใช้ในธงชาติทั่วโลกมีดังนี้:

สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน นิยมใช้ในหมู่ประเทศยุโรปและชาติตะวันตกอื่นๆ

 สีแดง สีเหลือง และสีเขียว นิยมใช้ในกลุ่มประเทศในทวีปแอพริกา

สีแดง สีขาว สีดำ และสีเขียว นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามในแถบตะวันออกกลาง

ธงชาติลิเบียเป็นธงชาติเพียงชาติเดียวที่ใช้สีพื้นเพียงหนึ่งสี คือ สีเขียว

 

 

ธงชาติโมซัมบิก เป็นธงชาติเพียงชาติเดียวที่มีรูปอาวุธปืนอยู่บนธง (ปืนเอเค 47)

 

 

ธงชาติที่แสดงรูปแผนที่ของประเทศตนเองในผืนธง ได้แก่ ธงชาติไซปรัส ธงชาติคอซอวอ ธงหมู่เกาะคริสต์มาส ส่วนธงอีกธงหนึ่งที่ประกอบด้วยรูปแผนที่ คือ ธงรวมชาติเกาหลี ซึ่งแสดงแผนที่ของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

         
 
                    ธงชาติไซปรัส                                           ธงชาติคอซอวอ 
 
 
       
 
 
                    ธงหมู่เกาะคริสต์มาส                                              ธงรวมชาติเกาหลี
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#1 ออกแบบไว้แต่ไม่ได้เอามาใช้ครับ เดาว่าคงต้องรวมชาติกันก่อนถึงจะเอามาใช้big smile

#3 By Ratcicle on 2011-08-02 15:33

คิดถึงตอนเรียน ม.4 ค่ะ
เคยเรียนวิชาสังคมเสริม
ครูสอนเรื่องธงชาติ
เรียนกันเป็นเทอมเลยbig smile big smile

#2 By katak on 2011-08-02 12:22

เจ๋งดีค่ะ

แอบสงสัยว่าธงรวมชาติเกาหลีนี่เขาใช้กันที่ไหนเหรอคะ
หรือว่าใช้โดยทั่วไป แต่เค้าก็ยังรบกันอยู่นี่นะ.. แปลกดีค่ะ

#1 By แอ้ on 2011-08-02 07:27